Fluorescerende stenen Ye Ming Zhu.Ye Ming Zhu fluorescerende stenen (Thai: Hin Ruang Sen).